• قابلیت اطمینان Reliability

هدف :  درک و بکارگیری قوانین احتمالات ، تابع توزیع نمایی ، وایبل و..

مدرس : دکتر محمد خانجانی

 • طراحی آزمایشات DOE

هدف : درک و بکارگیری روشهای پرکاربرد نظیر رگرسیون ، فاکتوریل و..

مدرس : دکتر محمد خانجانی

 • عدم قطعیت Uncertainty

هدف : درک مفهوم تعریف کیفیت در آزمایشگاه از طریق محاسبه عدم قطعیت کل

مدرس : دکتر محمد خانجانی

 • دوره ویژه در حوزه فرایندها و شاخص ها عملکرد :

 • تعریف مفهوم یکپارچگی در فرایندها
 • ERP ، تاریخچه و روند آن در ایران
 • BPMS ها و معرفی نرم افزارهای متن باز
 • معرفی سیستم سازهای ایرانی
 • مدل ارزیابی بلوغ فرایندها CMMI5
 • شاخص های KPI و پایش فرایندها
 • کارگاه یک روزه نرم افزار BPMS متن باز ( در حال ثبت نام )
 • مدرس : دکتر محمد خانجانی ، مهندس قدسی ، خانم مهندس خانجانی
 • دوره داده کاوی با نرم افزار SPSS Modeler

مدرس : مهندس محمد رضا محتاط

 

 

 

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.

Buy now