درخواست مشاوره

 

تکمیل فرم

 

 درخواست شما پس از ثبت در سامانه و بررسی توسط کارشناس مربوطه جمع بندی شده و متعاقبا هزینه ها اعلام می گردد.

 

لازم به ذکر است شرح مسئله بصورت کامل و یک صفحه A4 با فونت ۱۴ الزامی است . در غیر اینصورت مورد بررسی قرار نمی گیرد.

 


  • گروه صنعتی خود را از بین گروه های زیر انتخاب نمایید.
  • شرح مسئله بصورت کامل و یک صفحه A4 با فونت 14 الزامی است . در غیر اینصورت مورد بررسی قرار نمی گیرد.

Buy now