۲۹ آبان ۱۳۹۶

مهندسی و مدیریت انرژی

زیرگروه های اصلی کد اختصاصی
کاهش مصرف برق ۱
مدیریت مصرف گاز ۲
هوشمند سازی ۳