۲ مرداد ۱۳۹۶

در حال بروزرسانی کارگروه های جدید

کارگروه های جدید بزودی اضافه می شوند:

 

کار گروه امور بانکی و اقتصادی

  کارگروه انرژی

کارگروه مهندسی هوافضا

 

و …

 

 

 

متن خود را برای جستجو وارد نماید