۲۹ آبان ۱۳۹۶

مهندسی معدن و فرآوری معدنی

زیرگروه های اصلی کد اختصاصی
مکانیک سنگ ۱
اکتشاف نفت ۲
فرآوری ۳
اکتشاف ۴
استخراج معدن ۵