۲۹ آبان ۱۳۹۶

مهندسی صنایع و مدیریت

زیرگروه های اصلی کد اختصاصی
مدلسازی سیستم ها و فرآیندهای کسب و کار ۱
مدیریت مهندسی و برنامه ریزی ۲
مدیریت پروژه ۳
لجستیک و مدیریت زنجیره تامین ۴
مهندسی مالی ۵
مهندسی سیستم های سلامت ۶
مدیریت نوآوری و فناوری ۷
عارضه یابی
۸
طراحی و بهینه سازی سیستم های تولیدی
۹
هوشمندی کسب و کار و تحلیل داده ها
۱۰