۲۹ آبان ۱۳۹۶

مهندسی هوافضا

زیرگروه های اصلی کد اختصاصی
آئرودینامیک ۱
موتور و پیشرانش ۲
سازه های هوایی ۳
دینامیک پرواز ۴
ماهواره و سیستم های فضایی ۵