۱۵/۰۴/۱۳۹۸

فرایند مدیریت دانش سازمانی eKMS 80-20

اصول و مفاهیم، طراحی فرایند:                                                                                                                       چرخه داده ، اطلاعات ، دانش ، حکمت (فردی / سازمانی ) زنجیره ارزش دانش در سازمان و چرخه عمر سازمان […]
Buy now