ورزشگاه «آزودی تهران» در ماه های گذشته بازسازی شد و در حالی که فاز اول ساخت ورزشگاه هنوز به نقطه پایانی خود نرسیده، بحث تعویض چمن آن مطرح است. در دو دهه اخیر چمن ورزشگاه «عضدی» دوباره کاشته نشده است و همین مشکل باعث شده کیفیت چمن این ورزشگاه کاهش پیدا کند و همین مشکل باعث شده تا ستاره های فوتبال ایران در یک ماه اخیر آسیب های زیادی را به همراه داشته باشند. . . کارگران فنی پرسپولیس اولین

تماس با ما